PREPRAVNÝ PORIADOK

Jozef Scholz - AUTODOPRAVA,
Jána Hollého 699/57, 071 01 Michalovce

PREPRAVNÝ PORIADOK
AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
( Úplné znenie platné od 07.07.2023 )

Jozef Scholz
IČO : 40036596, IČ DPH : SK10213871706
Tel. : + 421905840945
E- mail : midibus@midibus.sk, scholz@centrum.sk
www.midibus.sk

Jozef Scholz - AUTODOPRAVA, Jána Hollého 699/ 57, 071 01 Michalovce, podľa Zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181/ 2011 z 16. 02. 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

vydáva

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

OBSAH

Čl. 1 Základné ustanovenia
Čl. 2 Výklad pojmov
Čl. 3 Rozsah autobusovej dopravy
Čl. 4 Povinnosti a zodpovednosť dopravcu
Čl. 5 Práva a povinnosti cestujúcich
Čl. 6 Preprava batožiny cestujúcich
Čl. 7 Zmluva o preprave osôb
Čl. 8 Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú príležitostnú dopravu
Čl. 9 Povinnosti objednávateľa medzinárodnej príležitostnej doprave
Čl. 10 Vzťahy cestujúceho a osádky autobusu
Čl. 11 Mimoriadne udalosti počas prepravy
Čl. 12 Nájdené veci
Čl. 13 Reklamácie
Čl. 14 Záverečné ustanovenia

Článok 1
Základné ustanovenia
1.1 Tento Prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181/2011 z 16. 02. 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.
1.2 Tento Prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.midibus.sk.
1.3 Tento Prepravný poriadok spolu s cenníkom uverejneným na jeho webovej stránke www.midibus.sk je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim.
1.4 Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat.

Článok 2

Výklad pojmov

2.1 „Dopravca“ je prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb.
Dopravcom je : Jozef Scholz – AUTODOPRAVA, Jána Hollého 699/57, 071 01 Michalovce, IČO : 40036596, IČ DPH : SK1023871706, ktorý podniká ako FO na základe ROZHODNUTIA OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo spisu : OU-KE-OCDPK-2023/034269.
2.2 „Cestujúci“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom a na tento účel je s Dopravcom povinná uzatvoriť prepravnú zmluvu.
2.3 „Prepravná zmluva“ je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy osoby uzatvárajú Dopravca a cestujúci. Prepravná zmluva je uzatvorená akceptáciou tohto prepravného poriadku cestujúcim.
2.4 „Pravidelná doprava“ je doprava, ktorou sa zabezpečuje preprava cestujúcich autobusom v presne určených intervaloch po presne určených trasách, pričom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach.
2.5 „Osobitná pravidelná doprava“ je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania a žiakov a študentov do vzdelávacích zariadení a späť.
2.6 „Príležitostná doprava“ je doprava, ktorá sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.
2.7 „Zdravotne postihnutá osoba“ alebo „Osoba so zníženou pohyblivosťou“ je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia ( zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného ), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.
2.8 „Prepravná povinnosť dopravcu“ je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť, alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Čl. 3
Rozsah Autobusovej dopravy
3.1 Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva
Príležitostnú dopravu vnútroštátnu a medzinárodnú.
3.2 Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.
3.3 Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosť dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich. Nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.
3.4 Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.
3.5 Používané autobusy a autokary musia byť popri označení obchodným menom dopravcu príležitostnej dopravy označené vpredu a vzadu nápisom Zájazd.
3.6 Dopravca poskytuje v rámci príležitostnej dopravy osôb zároveň prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny a zvierat, ktorých dopravca v tomto prepravnom poriadku výslovne nezakazuje. Batožinu dopravca neoznačuje a prepravuje sa za podmienky osobného dohliadnutia a zodpovednosti Objednávateľa. Za príručnú a cestovnú batožinu počas celej doby trvania prepravy Dopravca nezodpovedá.

Čl. 4
Povinnosti a zodpovednosť dopravcu
1. Všeobecné povinnosti dopravcu:
a) Vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku
b) Zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu a technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel.
c) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel.
2. Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu ďalej povinný
a) Vykonávať dopravu v súlade s licenciou
b) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny
c) Starať sa aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté a v riadnom technickom stave.
d) Starať sa aby priestor na prepravu cestujúcich bol udržiavaný v čistote.
e) Zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla
f) Zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim.
g) Postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníci dopravnej nehody
h) Zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku v priestoroch prístupných verejnosti a to na jeho webovej stránke www.midibus.sk a v autobusoch.
i) Zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy

3. Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť , alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať prepravu.
Zodpovednosť dopravcu za škodu spôsobenú prevádzkou autobusu vychádza z ustanovení § 427 až 431 Občianskeho zákonníla.

Čl. 5
Práva a povinnosti cestujúcich

1. Cestujúci má právo:
a) Na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom
b) Na prepravu príručnej batožiny, ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny tým istým autobusom
c) Požadovať od osádky autobusu alebo dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy

2. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov podľa § 427 až 431 Občianskeho zákonníka.
Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúcich zodpovedá dopravca podľa ustanovenia o zodpovednosti pri nákladnej doprave.
a) Cestujúcim nie je dovolené :
- Prihovárať sa vodičovi počas jazdy a hlučno sa správať
- Otvárať dvere vozidla a vyhadzovať odpadky a iné predmety
- Fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre cestujúcich
- zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča
- počas jazdy zdržiavať sa na schodoch a stáť v uličke medzi sedadlami

b) Cestujúci je povinný:
Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu.
- Poslúchať pokyny a príkazy člena osádky autobusu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
-cestujúci sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy
- Nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na miestach na to určených a keď autobus stojí a keď vodič alebo iný člen osádky dá na to pokyn.
- Na sedadlách vybavených bezpečnostnými pásmi v súlade s platnou legislatívou tieto počas jazdy používať
-Strpieť na hraničných prechodoch kontrolu cestovných dokladov príslušníkmi pasovej a colnej kontroly a dodržiavať colné predpisy danej krajiny
Vylúčenie osôb z prepravy
Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov, alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.
Vodič, alebo člen osádky autobusu je oprávnený z prepravy vylúčiť osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, svoju vlastnú, alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.
Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak aby sa neohrozilo zdravie a bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obce je neprípustné.
Čl. 6
Preprava batožiny cestujúceho
1) Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore spravidla nad sedadlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.
2) Cestovná batožina sa v zásade prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom, alebo pokynom vodiča v batožinovom prostore vozidla, alebo mimo priestoru vozidla v prívesnom vozíku.
3) Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle, či prívesnom vozíku.
4) Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.
5) Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

6) Z prepravy sú vylúčené :
a) Veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi
b) Nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy
c) Sečné zbrane
d) Veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť odev cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia

e) Veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu

f) Batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje viac ako 50 kg a nadrozmerné batožiny - je potrebné prekonzultovať s dopravcom pri objednávaní prepravy
g) Živé zvieratá všetkého druhu
h) Živé rastliny
Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.
Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V jednom autobuse sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky.
Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, chybou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.
Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa o jej vydanie.
Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.
Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci prípadne zvieratá, ktoré cestujúci chce prepravovať, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takom prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.
Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to dopravcovi a zabezpečí, aby bola táto batožina odovzdaná dopravcovi v jeho sídle.
Čl. 7
Zmluva o preprave osôb
Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.
V príležitostnej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.
Prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred dohodnutej zmluvy o preprave osôb.
Ak odpadne potreba dojednanej prepravy, je to objednávateľ povinný okamžite oznámiť dopravcovi.
K vykonaniu príležitostnej dopravy musí byť autobus objednaný. Ak ide o krátkodobú prepravu, je možná aj telefonická objednávka. Ak ide o prepravu, ktorá si vyžaduje určité prípravy na strane dopravcu ( viacdenná preprava, medzinárodná...), je potrebné autobus objednať tak, aby dopravca mohol včas vykonať potrebnú prípravu.
Objednávka má obsahovať údaje potrebné k vykonaniu prepravy a k fakturácii prepravy, hlavne názov, adresu, číslo telefónu, určenie miesta a čas pristavenia vozidla, smer cieľa, dobu trvania prepravy a počet účastníkov prepravy.
Zmluvu o preprave osôb uzatvárajú Dopravca a Objednávateľ : a) Podpísaním zmluvného dokumentu označeného ako „ Zmluva o preprave osôb “, alebo obdobným názvom, vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom sú dohodnuté prípadné špecifické podmienky prepravy osôb odchylne od tohto prepravného poriadku. Tento prepravný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy.
b)Písomnou akceptáciou písomnej záväznej objednávky prepravy osôb Objednávateľom, doručenej Dopravcovi v súlade s týmto prepravným poriadkom, zo strany Dopravcu. Zmluva o preprave osôb je uzavretá, ak bola písomná akceptácia objednávky Objednávateľa zo strany Dopravcu potvrdená a doručená Objednávateľovi.

 

Odstúpenie od zmluvy v príležitostnej doprave
1. Od zmluvy o preprave osôb v príležitostnej doprave je možné odstúpiť ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.

2. Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.

3. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

4. Ak nebola zmluva o nepravidelnej autobusovej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez
úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda autobusu a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie prepravného povolenia cudzieho štátu a pod.

5. Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich cestujúcich mimo obce, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane prístavnej jazdy autobusom z miesta garážovania na dohodnuté miesto pristavenia a späť.

Čl. 8
Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú príležitostnú dopravu.
1. Pre medzinárodnú príležitostnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.
2. Cestujúci musí mať platný občiansky preukaz a pri cestách do štátov kde sa to vyžaduje aj cestovný pas.
3. Je dovolené prepravovať max. 2 kusy cestovnej batožiny. Tretia a ďalšia batožina sa prevezme na prepravu iba v prípade voľného miesta.
4. Jedna batožina nesmie presahovať hmotnosť 25 kg.
5. Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.

Čl. 9

Povinnosti objednávateľa medzinárodnej príležitostnej dopravy.
Objednávateľ medzinárodnej príležitostnej dopravy je povinný :
a) Určiť vedúceho výpravy, ktorý počas prepravy zastupuje objednávateľa a potvrdzuje dopravcovi správnosť údajov o priebehu prepravy a rozhoduje o ďalšom postupe v prípade prekážky, pre ktorú sa nemôže pokračovať v preprave.
b) Zaistiť vodičovi vozidla potrebný odpočinok, nocľah, vhodné garážovanie a prípadne stravovanie.
c) Zaistiť dodržiavanie bezpečnostných predpisov a poriadku vo vozidle účastníkmi prepravy
a) Zaistiť, aby účastníci prepravy boli vždy včas vo vozidle
b) Zaistiť pre potreby dopravcu zoznam cestujúcich
c) Zaistiť potrebnú súčinnosť účastníkov prepravy k tomu, aby preprava mohla byť načas a riadne uskutočnená, oboznámiť účastníkov prepravy s podmienkami prepravy, časovým harmonogramom, miestom a časom odchodu autobusu, zaistiť kontrolu cestovných dokladov pred výjazdom.

Čl. 10

1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči vodičom - osádke autobusu disciplinovane a v čase, keď autobus stojí cez určeného vedúceho, ktorého určil objednávateľ prepravy
2) Vodiči - členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy cez určeného vedúceho, ktorého určil objednávateľ prepravy

Čl. 11
Mimoriadne udalosti počas prepravy

1) Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúcich, alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní:
a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc

b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
2) Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods.1.
Čl. 12
Nájdené veci
1) Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich v autobuse, opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky v kancelárii.
2) Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie majiteľovi, poprípade najbližšiemu PZ oproti potvrdeniu.
3) Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne je povinná preukázať vlastníctvo nájdenej veci.

Čl. 13
Reklamácie

1. Práva, ktorá má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2. Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený v nepravidelnej autobusovej doprave objednávateľ prepravy. Ak reklamuje ten, kto nie je podľa prechádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

3. Objednávatelia prepravy (prepravcovia) môžu podať reklamáciu len písomne. V reklamácii
musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.

4. Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočných odkladov najneskoršie do šiestich mesiacov, ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb, odo dňa, keď
sa preprava vykonala, alebo sa mala vykonať.

5. Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v ods. 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote platí, že reklamácia sa riadne podala.

Čl. 14
Záverečné ustanovenia
1) Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.
2) Tento prepravný poriadok je účinný dňom 01. 10. 2021 a je dostupný na webovej stránke www.midibus.sk
3) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

.
V Michalovciach 07.07.2023

Jozef Scholz